Numery kont

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt VIVA!                                                                                               ul. Kawęczyńska 16 lokal 39,    03-772 Warszawa

BANK BGŻ.

konto zbiórkowe     19 1600 1462 1030 9079 0000 0025

konto statutowe     84 1600 1462 1030 9079 0000 0019

 

Dla wpłat z zagranicy:

IBAN –   PL 84 1600 1462 1030 9079 0000 0019
SWIFT CODE  – GOPZPLPW

Konto Allegro:

52 2030 0045 1110 0000 0255 8320

Dokonując wpłaty na konto fundacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Fundację „Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt-  Viva!”.

Baza darczyńców jest zarejestrowana w Biurze Przetwarzania Danych Osobowych GIODO.
Rejestrację można sprawdzić na stronie https://egiodo.giodo.gov.pl/index.dhtml

wpisując regon Fundacji  016409834

 

ZMIANA NUMERÓW KONT NASTĄPIŁA Z POWODU POLITYKI BANKU.
ZA WSZELKIE NIEDOGODNOŚCI BARDZO PRZEPRASZAMY.
W RAZIE WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY.

W związku z przekazanymi danymi osobowymi podczas dokonywania darowizny na rzecz naszej Fundacji informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, lecz nie na podstawie szczegółowych przepisów prawa, a na podstawie przekazanych danych osobowych, za zgodą osoby, której dane dotyczą.

4. Przetwarzanie odbywa się w celu identyfikacji i informacji o darczyńcach, a także prawidłowego rozliczenia finansów administratora.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przechowywane w okresie wspierania Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!, do czasu żądania zaprzestania ich przetwarzania.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.